Quảng Nam: TP.Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới, người dân có thu nhập hơn 2.000 USD/năm

06/04/2021 10:52 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg, công nhận thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây là thành phố đầu tiên của Quảng Nam được công nhận hoàn thành NTM.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Tam Kỳ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Được biết, qua 10 năm triển khai xây dựng NTM, thành phố Tam Kỳ huy động nhiều nguồn lực đầu tư với tổng kinh phí hơn 351 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 257 tỷ đồng (vốn trực tiếp từ chương trình 99,6 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 157 tỷ đồng), vốn vay tín dụng 44,8 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã 26 tỷ đồng, huy động nhân dân đóng góp 23 tỷ đồng.

Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới, dân vùng nông thôn có thu nhập gần 54 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Thành phố Tam Kỳ đã được công nhận đạt chuẩn NTM

Báo cáo của thành phố Tam Kỳ nêu rõ, mục tiêu cho việc xây dựng, phát triển NTM trong thời gian tới rất rõ ràng và cụ thể, nhất là chú trọng đến việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, theo đó giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 53,97 triệu đồng/người/năm (cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với năm 2018 thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn 4 xã đạt 35,91 triệu đồng/người/năm);  Tỷ lệ hộ nghèo là 0% (năm 2018 hộ nghèo xét theo chuẩn NTM là: 33 hộ chiếm tỷ lệ 0,4%); Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là trên 95% (năm 2018 đạt tỷ lệ 89,11%); Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 100%.

Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới, dân vùng nông thôn có thu nhập gần 54 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Thành phố Tam Kỳ mạnh dạn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao để phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân

Trong giai đoạn 2025-2030, Tam Kỳ phấn đấu cả 4 xã trên địa bàn sẽ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Số thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu 20/24 thôn; Tỷ lệ hộ nghèo là 0%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 100%; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 100%...

Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới, dân vùng nông thôn có thu nhập gần 54 triệu đồng/năm - Ảnh 3.

Tam Kỳ phấn đầu năm 2021-2025 người dân vùng nông thôn thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm

Ngoài ra, tại báo cáo 3 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về mục tiêu Chương trình nông thôn mới đạt được những kết quả nhất định. Tính đến cuối năm 2020, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của toàn tỉnh (200 xã) là 16,02 tiêu chí/xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 116 xã, chiếm tỷ lệ 58% tổng số xã; trong đó, có 118 xã đạt 19 tiêu chí, 10 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 55 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 17 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. 

Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới, dân vùng nông thôn có thu nhập gần 54 triệu đồng/năm - Ảnh 4.

Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn Nông thôn mới, dân vùng nông thôn có thu nhập gần 54 triệu đồng/năm - Ảnh 5.

Vùng nông thôn Tam Kỳ khởi sắc nhờ xây dựng NTM

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40,5 triệu đồng/người/năm. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu bước đầu triển khai nhưng đã đạt được những kết quả nhất định, đến nay có 155 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM, tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương.

Năm 2021, phấn đấu có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 122 xã, đạt tỷ lệ 61%, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh từ 16,5 - 17,5 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí, các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025, giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

Trương Hồng