Techcombank (TCB) trình kế hoạch tăng vốn "khủng", chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 115%

28/03/2024 09:26 GMT+7
Theo tài liệu họp, HĐQT Techcombank lên phương án chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 115%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank; HoSE: TCB) trình cổ đông thông qua kế hoạch tài chính năm 2024 với mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 616.031 tỷ đồng, tăng 16,2% theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Lãi trước thuế đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Mục tiêu tỷ lệ nợ nhóm 3-5 thấp hơn 1,5%.

Techcombank (TCB) trình kế hoạch tăng vốn

Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội cổ đông năm 2024.

Theo tài liệu, HĐQT Techcombank trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Dự kiến, Techcombank cần chi 5.283,8 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của Techcombank sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank. Thời gian chi trả dự kiến diễn ra trong quý II hoặc quý III/20234.

Ngoài ra, Techcombank trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 35.225,1 tỷ đồng lên 70.450,2 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng 30% phần vốn điều lệ tăng thêm; 10.567 tỷ đồng), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (24.181,2 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank (476,3 tỷ đồng). Tỷ lệ phát hành dự kiến là 100% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới).

Đối tượng phát hành là tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cổ phiếu mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Bên cạnh đó, cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này và cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành)

Trong năm 2023, dư nợ tín dụng của Techcombank đạt 530.148 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2022 và vượt 3,7% kế hoạch năm. Tổng huy động từ khách hàng đạt 507.157 tỷ đồng, tăng 34,3% so với năm 2022. Tổng tài sản của Techcombank tại ngày 31/12/2023 ghi nhận 849.482 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2022. Kết quả, Techcombank báo lãi trước thuế 22.888 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022 và vượt 4% kế hoạch năm đề ra.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Techcombank hiện chưa có thông báo thời gian và địa điểm cụ thể. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là ngày 19/3/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/3/2024.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục