Thủ tướng yêu cầu tổng điều tra kinh tế năm 2021

29/02/2020 08:14 GMT+7
Nhằm đánh giá toàn diện thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Cuộc tổng điều tra kinh tế được tiến hành trên phạm vi cả nước để thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Đây là hoạt động nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

Cuộc tổng điều tra gồm năm nội dung: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất, kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Cuộc tổng điều tra được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn một được tiến hành từ ngày 1/3 đến 30-5/2021. Giai đoạn hai tiến hành từ ngày 1/7 đến 30/7/2021. Kết quả sơ bộ tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức công bố vào quý II/2022.

Kèm theo quyết định này, Thủ tướng cũng thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương do bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm trưởng ban và tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm phó trưởng ban.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra tại hai bộ Quốc phòng và Công an, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp ở địa phương.

A.Vũ