Từ 2016 đến nay, thị trường Việt Nam hút thêm 7 tổ chức kinh doanh bảo hiểm

21/10/2020 10:29 GMT+7
Các nhà điều hành đánh giá, với những nỗ lực đổi mới, hoàn thiện khung khổ chính sách và điều hành, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực.

Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV cho biết, năm 2016, thị trường bảo hiểm có 62 doanh nghiệp (trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Đến tháng 9/2020, thị trường bảo hiểm có 69 doanh nghiệp và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, trong đó, tăng 07 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 01 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ so với năm 2016.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định cả về quy mô thị trường và khối lượng đầu tư trở lại nền kinh tế. Tổng tài sản của ngành ước đạt 531.524 tỷ đồng, tăng 20,4%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 428.823 tỷ đồng, tăng 15,8%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: ước đạt 344.582 tỷ đồng, tăng 24,6%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 110.742 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 131.570 tỷ đồng, tăng 16,7%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 33.917 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong giai đoạn 2016 – 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhằm xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường bảo hiểm, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia hoạt động trên thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát đối với thị trường.

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm đảm bảo cam kết tại Hiệp định CPTPP (Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2019). Chính phủ đã ban hành 06 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 Quyết định; Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ Tài chính hiện đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Báo cáo đánh giá, những nỗ lực đổi mới, hoàn thiện khung khổ chính sách và điều hành, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực.

PV