Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam xây dựng hệ thống xử lý nước thải gần 10 tỷ nhưng... vẫn ô nhiễm

01/03/2022 15:30 GMT+7
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã lập hồ sơ trình Sở TNMT để kiểm tra nhưng qua kiểm tra kết quả phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý có thông số Amoni vượt QCVN 2,13 lần.

Trước việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Công văn số 647/VPCP-NN ngày 26/1/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả triển khai kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 1060 về việc yêu cầu sớm cải tạo hệ thống xử lý nước thải, hoàn thành việc xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với Bệnh viên Y học cổ truyền Quảng Nam.

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam xây dựng hệ thống xử lý nước thải 9,5 tỷ đồng nhưng nước thải vẫn ô nhiễm - Ảnh 1.

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam xây dựng hệ thống xử lý nước thải 9,5 tỷ đồng nhưng nước thải vẫn ô nhiễm (Ảnh: Trương Hồng)

Theo đề nghị của Sở TNMT tỉnh tại Báo cáo số 110/BC-STNMT ngày 18/2/2022 về kết quả xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam khẩn trương tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng tổ chức lấy, phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý môi trường theo đúng hướng dẫn của Sở TNMT tại Công văn số 2251/STNMT-BVMT ngày 30/10/2020, gửi về Sở TNMT trước ngày 30/6/2022 để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

"Đối vơi, UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo Phòng TNMT theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý môi trường của Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam theo nhiệm vụ được giao", UBND tỉnh nêu rõ.

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam xây dựng hệ thống xử lý nước thải 9,5 tỷ đồng nhưng nước thải vẫn ô nhiễm - Ảnh 2.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam khẩn trương tiến hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng tổ chức lấy, phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý môi trường theo đúng hướng dẫn của Sở TNMT tại Công văn số 2251/STNMT-BVMT ngày 30/10/2020 (Ảnh: Trương Hồng)

Theo báo cáo số 110 của Sở TNMT Quảng Nam về kết quả xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh có 7 cơ sở gồm, Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, Nhà máy tuyển rửa cát - Chi nhánh Vicosimex miền Trung, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Phước, Bệnh viện Đa khoa huyện Thăng Bình, Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cần có biện pháp xử lý môi trường theo quy định.

Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đến nay đã có 6/7 cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý môi trường đảm bảo theo quy định. Riêng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam đã lập hồ sơ gửi Sở TNMT kiểm tra, nhưng kết quả phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý để đánh giá vượt quy chuẩn cho phép.

Đối với việc xử lý môi trường tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 150 m3/ngày đêm, thời gian xây dựng từ ngày 10/3/2014 - 27/3/2015; thời gian đi vào hoạt động chính thức vào 27/3/2015 với tổng kinh phí thực hiện hơn 9,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách Trung ương 50% và ngân sách tỉnh 50%.

"Đến tháng 7/2020, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã lập hồ sơ trình Sở TNMT để kiểm tra.

Qua kiểm tra kết quả phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý có thông số Amoni vượt QCVN 2,13 lần, Sở TNMT đã ban hành Thông báo số 486/TB-STNMT ngày 21/7/2020, theo đó đề nghị Bệnh viện có giải pháp cải tạo, báo cáo kết quả cải tạo để Sở TNMT xem xét lấy mẫu lần 2.

Ngày 30/10/2020, Sở TNMT tỉnh tiếp tục có Công văn số 2251/STNMT-BVMT đôn đốc Bệnh viện khẩn trương khắc phục hệ thống xử lý nước thải, tổ chức hợp đồng đơn vị chức năng lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải có sự chứng kiến của Phòng TNMT thành phố Tam Kỳ và hoàn thiện hồ sơ gửi lại Sở TNMT trước ngày 15/11/2020 để xem xét. Tuy nhiên, đến nay Bệnh viện vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu", Sở TNMT nhấn mạnh.


Trương Hồng