Chính sách mới về nhà ở xã hội, bất động sản có hiệu lực trong tháng 6/2023

01/06/2023 13:32 GMT+7
Nhiều chính sách mới liên quan tới bất động sản, nhà ở xã hội có hiệu lực từ tháng 6/2023 như nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu; tăng mức phí hồ sơ bất động sản.

Sửa quy định chủ đầu tư nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cụ thể, Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3 về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, 3, 5 và 6 Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các điều kiện.

Chính sách mới về nhà ở xã hội, bất động sản có hiệu lực trong tháng 6/2023 - Ảnh 1.

Sửa nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu (Ảnh: TN)

Theo đó, không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở để đầu tư xây dựng công trình; Không thuộc các trường hợp quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở; Đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; Có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu, hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

Đồng thời, khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

TP.HCM tăng mức phí hồ sơ bất động sản

Người dân TP. HCM có bất động sản khi làm thủ tục thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi cấp lần đầu, cấp mới... sẽ phải đóng mức phí cao hơn trước đây.

Cụ thể, trong trường hợp thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng, các hộ gia đình, cá nhân cần đóng mức phí 1,01 – 1,4 triệu đồng thay vì 650 – 950 nghìn đồng như trước đây. Trong đó, các tổ chức phải đóng 1,8 – 2,25 triệu đồng khi thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng thay vì mức phí 950 – 1,65 triệu đồng như trước đây.

Trong trường hợp thẩm định hồ sơ để cấp lại lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại và các loại biến động, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải đóng 600 – 2,85 triệu đồng; cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo phải đóng 1 - 3 triệu đồng.

Ngoài đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, TP.HCM bổ sung thêm các cơ quan, cơ sở tôn giáo phải đóng loại phí này.

Quy định này này có hiệu lực từ ngày 1/6/2023.


Thái Nguyễn