Cổ phiếu TVB bị đưa vào diện kiểm soát từ 27/6

21/06/2023 18:23 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) vào diện kiểm soát từ 27/6.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2022 của tổ chức niêm yết là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể, trên BCTC kiểm toán năm 2022, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về số dư các khoản phải thu khác của Công ty tại ngày 31/12/2022 bao gồm số tiền 480,7 tỷ đồng là các khoản chuyển tiền trong năm 2022 cho các doanh nghiệp, đối tác bên ngoài theo các Hợp đồng môi giới mua chứng khoán, được Công ty giải trình để phục vụ mục đích hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư chứng khoán.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã quyết định trích lập dự phòng tổn thất với tỷ lệ 70% số dư nợ của các khoản phải thu nói trên với số tiền 336,5 tỷ đồng, giá trị thuần của các khoản nợ phải thu trên trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 là 144,2 tỷ đồng.

Kiểm toán nêu: "Chúng tôi không thu thập được các bằng chứng kiểm toán hữu hiệu để đánh giá về mục đích, đối tượng tham gia hợp tác và hiệu quả của các Hợp đồng môi giới mua bán chứng khoán nói trên, cũng như mức độ tổn thất tài chính có thể xảy ra đối với các khoản tiền đã chuyển cho đối tác nên không thể đánh giá được về số dư, tính phân loại và trình bày của các khoản nợ phải thu và giá trị dự phòng tổn thất cần trích lập đối với các khoản phải thu trên, cũng như các ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu khác trên BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty".

Ngoài ra, cổ phiếu TVB đang trong diện bị hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với quy định.

TVB cũng vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2023 với doanh thu đạt 62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức không quá 10% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đại hội cũng thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

Việc mua lại cổ phiếu sẽ giúp hạn chế lượng cổ phiếu lưu hành trôi nổi, nắm giữ bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ, góp phần ổn định giá cổ phiếu TVB. Qua đó, Công ty tập trung vào phát triển tinh gọn, ổn định, bền vững.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu TVB tăng 4,79% lên 6.350 đồng/cp.


O.L
Cùng chuyên mục