ĐHĐCĐ Savitech (SVT): Chốt cổ tức 2021 bằng cổ phiếu 30%, kế hoạch 2022 ít nhất 15%

25/04/2022 18:47 GMT+7
Năm 2022, Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (Savitech) đặt kế hoạch doanh thu thuần 152 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 5,6% và giảm 29,6% so với thực hiện năm 2021.

Ngày 23/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HoSE: SVT) đã tiến hành thành công. Theo đó, các nội dung trình tại đại hội đều được đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kết quả kinh doanh năm 2021 Sài Gòn Viễn Đông đạt doanh thu 143,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 35,6 tỷ đồng, lần lượt vượt kế hoạch 119,7% và 236,6%.

ĐHĐCĐ Sài Gòn Viễn Đông (SVT): Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 25 tỷ, cổ tức ít nhất 15% - Ảnh 1.

Hệ thống Trường Việt Mỹ. Ảnh: SVT

Bên cạnh đó, tổng tài sản của Sài Gòn Viễn Đông ghi nhận ở mức 185,4 tỷ tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 115,8 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông Sài Gòn Viễn Đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 là 30% bằng cổ phiếu (cổ đông sỡ hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương đương 3 cổ phiếu).

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phát hành hành 3,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 30%. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức tương đương 3 cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 115,8 tỷ đồng lên hơn 150,5 tỷ đồng. Thời điểm phát hành, trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ năm 2022.

Năm nay, Sài Gòn Viễn Đông đặt mục tiêu thuần 152 tỷ đồng tăng 5,6% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, giảm 29,6% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức dự kiến ít nhất từ 15% trở lên.