Giá nguyên liệu và chi phí tài chính giảm, DRC báo lãi tăng gần 19% trong quý IV/2023

22/01/2024 11:10 GMT+7
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2023 và luỹ kế cả năm 2023.

Trong quý IV/2023 doanh thu thuần của công ty đạt 1.097,3 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 4,4%, đạt mức 895,7 tỷ đồng, và lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 13,8%, đạt 201,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 27% xuống còn 16,3 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 44% lên mức 71,1 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của DRC trong quý IV/2023 đạt 95,7 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ vào giảm giá nguyên vật liệu so với cùng kỳ và giảm chi phí tài chính (lỗ chênh lệch tỷ giá) 63%, xuống còn 11,2 tỷ đồng, từ đó tăng cường hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2023.

Lũy kế trong cả năm 2023, doanh thu thuần của công ty giảm 8,2%, đạt 4.495,1 tỷ đồng so với năm 2022. Lãi sau thuế đạt 307 tỷ đồng, giảm 20,3% so với thực hiện năm 2022.

Tổng tài sản của DRC tính tới 31/12/2023 giảm nhẹ 0,3%, xuống 3.406,5 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 79% lên 320,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty đạt 1.230 tỷ đồng vào cuối năm 2023, giảm 29% so với mức 1.733 tỷ đồng ở đầu năm.

Nợ của doanh nghiệp tăng 3%, đạt 1.553,8 tỷ đồng vào ngày 31/12/2023, chủ yếu từ khoản phải trả cho người bán ngắn hạn tăng từ 471,4 tỷ đồng lên 557,5 tỷ đồng. Nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 17,7%, xuống 564 tỷ đồng, trong khi nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng lên 24,8 tỷ đồng, cao gấp 36 lần so với đầu năm.

O.L
Cùng chuyên mục