Gỗ Thuận An (GTA) dự trình mục tiêu lãi 8,4 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022

02/03/2023 15:38 GMT+7
HĐQT Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Theo đó, HĐQT Gỗ Thuận An dự kiến tổng doanh thu năm 2023 đạt 514,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 8,4 tỷ đồng.

GTA cũng thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể, tổng doanh thu năm 2022 đạt hơn 496 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng.

Về việc chia cổ tức và phân phối các quỹ thực hiện khi có bao cao tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và theo văn bản thỏa thuận của Tập đoàn để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua trước đó, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu không thấp hơn 569,5 tỷ đồng, lãi sau thuế không thấp hơn 17,2 tỷ đồng. 

Năm 2022, Công ty đạt tổng doanh thu 514,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10,3 tỷ đồng. So với kế hoạch điều chỉnh, GTA đã vượt nhẹ mục tiêu lợi nhuận.

Với kế hoạch 2023, Công ty đang lên kế hoạch doanh thu giảm 35% và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 18% so với năm trước.


A.Vũ