Gỗ Trường Thành (TTF) báo lãi quý IV/2021 đạt 9,5 tỷ, cả năm không hoàn thành mục tiêu

02/02/2022 08:02 GMT+7
Lũy kế trong năm 2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt 1.640,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,1% và 13,7% so với cùng kỳ.

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021. Doanh thu thuần trong kỳ đạt 547,8 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận gộp đạt 61,6 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ; chi phí tài chính giảm 12,5% về 28,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15,1%, tương ứng giảm 9,2 tỷ đồng về 51,58 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đạt 23,9 tỷ đồng, tăng 15,1%.

Trừ đi các chi phí, Gỗ Trường Thành ghi nhận lãi đạt 9,55 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 34 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt 1.640,07 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,1% và 13,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, TTF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 2.025 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 59 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 20,24 tỷ đồng, Gỗ Trường Thành không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 34,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của TTF tăng 24,6% so với đầu năm lên 2.792,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 905,5 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 524,4 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 374,6 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác đạt 340,3 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản.

Tính tới cuối năm 2021, tổng lỗ lũy kế của công ty là 3.035 tỷ đồng, bằng 73,8% vốn điều lệ. Trong năm, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.112 tỷ đồng lên 4.112 tỷ đồng.O.L