Kỷ lục lợi nhuận của HOSE

17/05/2022 17:55 GMT+7
Lợi nhuận năm 2021 của HOSE vượt xa kế hoạch nhờ sự sôi động của thị trường chứng khoán với mức thanh khoản bình quân gần 1 tỷ USD/phiên.
Kỷ lục lợi nhuận của HOSE - Ảnh 1.

HOSE đạt giá trị giao dịch bình quân gần 22.000 tỷ đồng/ngày trong năm 2021

Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết, năm 2021, doanh thu của HOSE đạt trên 3.237 tỷ đồng, tăng 2.185 tỷ đồng, tương đương tăng 208% so với năm 2020 và vượt xa kế hoạch đặt ra.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của HOSE, tương đương 92,23%, đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng 228,8% so với năm 2020. Sự tăng trưởng của doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ năm nay được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của hoạt động giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng đạt trên 110,78 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,87% so với năm 2020. Tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 ghi nhận đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 12,58% so với năm 2020.

Tổng chi phí trong năm 2021 của HOSE là 701 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 95% so với năm 2020. Trong đó, chi phí giám sát thị trường là chi phí có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HOSE, chiếm 70,6% tương ứng 495 tỷ đồng, tăng 241,7% so với năm 2020. Đây là chi phí có sự biến động tỉ lệ thuận với doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán.

Chi phí công cụ, dụng cụ khấu hao tài sản cố định chiếm 8,37% tổng chi phí với mức 58,72 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm ngoái. Khoản chi phí lương và các khoản phải đóng cho người lao động tăng 12,3%, chiếm 11,9% tổng chi phí. Phần chi phí còn lại chiếm 9,17% trong tổng cơ cấu chi phí của HOSE năm 2021

Nhờ doanh thu tăng mạnh, năm 2021, HOSE phải nộp về Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 2.315 tỷ đồng, tăng 356% so với năm 2020. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 507,3 tỷ đồng và đóng góp từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định vào Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.808 tỷ đồng, tăng 390% so với năm trước.

Trước đó, trong báo cáo kế hoạch 2021, HOSE đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm chỉ khoảng hơn 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 648 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước khoảng 473 tỷ đồng.

Năm nay, HOSE đặt mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các giai đoạn còn lại của dự án, đồng thời phối hợp với các đơn vị thụ hưởng để đưa hệ thống Công nghệ thông tin KRX sớm đi vào vận hành.

Đồng thời tiếp tục thực hiện triển khai chuyển giao thị trường cổ phiếu; hoàn thành đề án phân bảng các cổ phiếu giao dịch trên HOSE; thực hiện nghiên cứu các sản phẩm mới theo phân công của VNX.

Thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết thực hiện quản trị công ty và phát triển bền vững theo các thông lệ tốt; phối hợp chặt chẽ với UBCKNN xây dựng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2030

HOSE cũng đang xây dựng Chiến lược phát triển 2022-2026, hướng đến xây dựng một thịtrường chứng khoán hoạt động theo bốn trụ cột đề ra: cầu bền vững; cung chất lượng; định chế trung gian chuyên nghiệp; và thể chế theo quy luật thị trường và hội nhập quốc tế

TheLEADER