PV Gas (GAS) bị phạt 270 triệu đồng

18/03/2023 07:25 GMT+7
Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Gas, HoSE: GAS) vừa bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 16/3, ban hành Quyết định số 167/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (địa chỉ trụ sở chính tại tòa nhà PV Gas Tower, số 673, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).

Trong đó, phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, PV Gas công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1; Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN ngày 05/3/2021 về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ trong năm 2021;

Với vi phạm không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty bị phạt tiền 25 triệu đồng.

Cuối cùng, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo đó, Công ty chỉ có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 06 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng mức phạt tiền đối với PV Gas là 270 triệu đồng.A.Vũ