Quảng Nam: Hơn 23,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

13/11/2020 06:20 GMT+7
HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Nghị quyết áp dụng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, Hợp tác xã (HTX) có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn Quảng Nam có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới được công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Hơn 23,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp - Ảnh 1.

Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ thực hiện hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2021-2025 là 23,54 tỷ đồng và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020

Theo Nghị quyết này, hỗ trợ đối với tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ xây dựng gian hàng khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu; Hỗ trợ tham gia sự kiện ngày hội khởi nghiệp ĐMST trong nước tối đa 20 triệu đồng/ý tưởng, dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp; trong khu vực Đông Nam Á tối đa 50 triệu đồng/ý tưởng...

Quảng Nam: Hơn 23,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp - Ảnh 2.

Hiện nay, tại Quảng Nam có nhiều thanh niên khởi nghiệp bằng nghề nông nghiệp và bước đầu đem lại thành công đáng kể.

Ngoài ra, còn hỗ trợ phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST; phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp. Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tối đa không quá 80 triệu đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp…

Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho thực hiện xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2021-2025 là 23,54 tỷ đồng. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Đ.Nghĩa