Quảng Nam: Phát hiện nhiều sai phạm qua thanh tra 9 tháng đầu 2021

02/10/2021 10:00 GMT+7
Các nội dung sai phạm ở Quảng Nam qua thanh tra chủ yếu là việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định; công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công; công tác quản lý tài chính ngân sách chưa chặt chẽ…

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo số 171 về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021.

Theo đó, công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện 10 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang; triển khai 76/89 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 85% kế hoạch và 18 cuộc thanh tra đột xuất. Trong đó, Thanh tra tỉnh ban hành kết luận, tham mưu UBND tỉnh có văn bản xử lý 7 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang và triển khai 9/11 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021, đạt tỷ lệ 81,8% kế hoạch năm và 2 cuộc thanh tra đột xuất.

Đặc biệt, đã ban hành 62 kết luận thanh tra (trong đó, có 10 kết luận thanh tra năm 2020 chuyển sang), phát hiện sai phạm 24.987 triệu đồng và 1.847 m2 đất tại 275 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 15.372 triệu đồng và 1.847 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 9.615 triệu đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 55 tập thể, 116 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 1 vụ.

Quảng Nam: Phát hiện nhiều sai phạm khi thanh tra

 - Ảnh 1.

Thanh tra tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm (Ảnh: Trương Hồng)

"Các các nội dung sai phạm chủ yếu như: việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định (một số khoản chi vượt định mức theo quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, chi sai mục đích nguồn kinh phí; chưa thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thầu; không thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quy định); công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công; công tác quản lý tài chính ngân sách chưa chặt chẽ…", báo cáo nêu rõ.

Bên cạnh đó, báo cáo còn nêu rõ, ngoài những sai phạm trên Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm 20.235 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 12.507 triệu đồng; chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 7.728 triệu đồng; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 74 cá nhân. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 18.891,9 triệu đồng.

Đối với kết quả thực hiện kết luận thanh tra trong 9 tháng đầu năm 2021 là 118 kết luận; trong đó, có 22 kết luận thanh tra được kiểm tra trực tiếp, 39 kết luận thanh tra đã hoàn thành và 79 kết luận thanh tra chưa hoàn thành việc thực hiện. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 20.693 triệu đồng (trong đó, thu hồi sai phạm của các đoàn thanh tra đã ban hành kết luận niên độ báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 là 7.298 triệu đồng và đôn đốc thu hồi sai phạm các năm trước chuyển sang là 13.395 triệu đồng). Đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 45 tập thể, 109 cá nhân/60 tập thể, 117 cá nhân vi phạm phải xử lý (trong đó, có 7 tập thể và 2 cá nhân của năm trước chuyển sang đang theo dõi để xử lý).

Bên cạnh đó, đối với kết quả thanh tra ở một số lĩnh vực, trong đó thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản đã triển khai 29 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 15 cuộc và phát hiện sai phạm 8.175 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 7.341 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 834 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể, 13 cá nhân.

Triển khai 59 cuộc thanh tra quản lý ngân sách nhà nước, ban hành kết luận 41 cuộc và phát hiện sai phạm 14.783 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6.003 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 8.780 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 26 tập thể, 84 cá nhân, kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 1 vụ.

Đối với thanh tra lĩnh vực đất đai đã triển khai 15 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 6 cuộc, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.029 triệu đồng, 1.847 m2 đất; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm  5 tập thể, 20 cá nhân…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục