Quảng Nam: Yêu cầu khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ cải cách hành chính

01/06/2023 13:22 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp...

Ngày 1/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu về cuộc họp kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian qua. 

Trong đó, kết luận nhấn mạnh về tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều, đặc biệt là lĩnh vực đất đai tại cấp huyện. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ, đồng bộ dẫn đến chậm trễ trong giải quyết TTHC.

Quảng Nam yêu cầu cán bộ, công chức khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ về cải cách hành chính - Ảnh 1.

Người dân đến TTHC công của Tam Kỳ để giải quyết hồ sơ đất đai. Ảnh: T.H

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian qua.

Theo đó, thời gian qua công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh có sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại từng sở, ngành, địa phương, trong từng cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan chủ trì tham mưu công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao đã chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều nội dung nhiệm vụ quan trọng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, tồn tại như, chưa kịp thời cập nhật, cập nhật chưa đầy đủ kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa, tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử còn chậm dẫn đến thông tin số lượng hồ sơ TTHC chưa giải quyết trên phần mềm còn cao.

Quảng Nam yêu cầu cán bộ, công chức khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ về cải cách hành chính - Ảnh 2.

Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của TTHC công Tam Kỳ với giấy hẹn là ngày 16/5 trả kết quả, nhưng đến nay là ngày 1/6 mà vẫn chưa có kết quả. Ảnh: T.H

"Tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều, đặc biệt là lĩnh vực đất đai tại cấp huyện. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ, đồng bộ dẫn đến chậm trễ trong giải quyết TTHC. Hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến ở cấp huyện còn thấp…", thông báo kết luận nhấn mạnh.

Quảng Nam yêu cầu cán bộ, công chức khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ về cải cách hành chính - Ảnh 3.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Trong ảnh là TTHC công Tam Kỳ.

Trước vấn đề trên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Nhất là các mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và còn giá trị sử dụng lại; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC.

Đặc biệt, chủ động phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện; giữa các đơn vị, bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TTTT, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan thành lập Tổ tham mưu rà soát TTHC nhằm đẩy mạnh cắt giảm thời gian, đề xuất giảm thành phần hồ sơ TTHC, tập trung vào các thủ tục hành chính có tầng suất giải quyết hồ…


Trương Hồng