Sẽ có bảng lương mới của cán bộ, công chức trong năm 2021?

14/01/2021 16:50 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP trong đó nhấn mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới của cán bộ, công chức theo vị trí việc làm từ năm 2021.

Nghị quyết 01/NQ-CP đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tại Nghị quyết này, Thủ tướng nêu rõ, trong năm 2021, xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Sẽ có bảng lương mới của cán bộ, công chức trong năm 2021? - Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP trong đó nhấn mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới của cán bộ, công chức theo vị trí việc làm từ năm 2021.

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp khác như sau:

- Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Chú trọng bồi dưỡng công chức theo ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, bảo đảm công khai, minh bạch;

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp…

Do đó, nếu đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 thì trong năm 2021, sẽ có hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

PV