Tái cơ cấu khoản nợ giúp Đạm Hà Bắc (DHB) báo lãi hơn 1.600 tỷ trong quý cuối năm 2023

27/01/2024 07:59 GMT+7
Lợi nhuận quý cuối năm của Đạm Hà Bắc có kết quả nghìn tỷ đồng nhờ khoản doanh thu từ đề án tái cơ cấu khoản vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc, UPCoM: DHB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với 1.189 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng tới 46%, lên mức 1.124 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp giảm 82% xuống còn 65,1 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính ghi nhận gấp 8,6 lần, lên mức 5,96 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp có thêm 3,87 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá (đánh giá cuối kỳ) và 1,67 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chi phí tài chính giảm 37,7%, xuống 136 tỷ đồng. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 154 tỷ đồng. Nhưng, Đạm Hà Bắc lại ghi nhận khoản thu nhập khác 1.802 tỷ đồng được thuyết minh là thu nhập từ đề án tái cơ cấu các khoản vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Nhờ khoản thu nhập đột biến giúp Đạm Hà Bắc báo lãi sau thuế 1.649 tỷ đồng trong quý IV, gấp 19,4 lần cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Đạm Hà Bắc thu về 4.413,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 31% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 860,8 tỷ đồng, giảm 51%, so với năm trước. Mức giảm lợi nhuận cả năm của DHB do doanh nghiệp ghi nhận lỗ liên tiếp trong 3 quý đầu năm với lần lượt: âm 129 tỷ đồng quý I, âm 350 tỷ đồng quý II và âm 308 tỷ đồng quý III.

Tổng tài sản của DHB tại ngày 31/12/2023 ở mức 6.745,5 tỷ đồng, giảm 11% so với ngày đầu năm 2023. Khoản tiền của DHB tăng từ 207 tỷ đồng lên 321 tỷ đồng.

Trong khi đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 605,9 tỷ đồng, giảm 28% so với ngày đầu năm 2023. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ từ 285 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng.

Nợ của Đạm Hà Bắc tính đến ngày 31/12/2023 ở mức 6.131 tỷ đồng, giảm 21% so với mức 7.833 tỷ đồng ngày đầu năm 2023. Biến động lớn đến từ khoản phải trả lãi vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (chi nhánh Bắc Giang) giảm từ 4.238 tỷ đồng còn 2.518 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.749 tỷ đồng còn 374 tỷ đồng.; vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 1.484 tỷ đồng lên 2.515 tỷ đồng.

OL
Cùng chuyên mục