TT-Huế: Những dự án nào sẽ bị xem xét dừng giải ngân vốn đầu tư công?

28/02/2023 21:00 GMT+7
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các dự án ở tỉnh đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, nếu đến ngày 30/6/2023 chưa giải ngân cho công tác xây lắp thì sẽ bị xem xét dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác.

Ngày 28/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2023 tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 5.923,257 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách địa phương 3.218,266 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 2.704,991 tỷ đồng.

HĐND tỉnh đã có nghị quyết và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Cụ thể, đối với ngân sách trung ương, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 367,041 tỷ đồng đã thực hiện thủ tục giao kế hoạch vốn cho các dự án, vốn nước ngoài ODA 683,95 tỷ đồng đã giao toàn bộ kế hoạch vốn cho các dự án chuyển tiếp.

TT-Huế: Những dự án nào sẽ bị xem xét dừng giải ngân vốn đầu tư công?  - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh và cầu qua cửa Thuận An.

Đối với vốn ngân sách trung ương vốn trong nước 1.654 tỷ đồng đã bố trí cho 18 dự án, gồm 3 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2023, 7 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 và 8 dự án khởi công mới trong năm 2023.

Kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 là 3.218,266 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã giao kế hoạch vốn năm 2023 là 2.803,266 tỷ đồng cho các dự án. Phần còn lại 250 tỷ đồng chưa giao thuộc nguồn bội chi ngân sách địa phương, dự kiến sẽ giao cho dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế sau khi dự án được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trong tháng 1 năm 2023, tỉnh đã giao bổ sung 705,703 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 và năm 2022. Do đó, tổng nguồn lực đầu tư công năm 2023 của tỉnh là 6.628,96 tỷ đồng. Tính đến đến thời điểm cuối tháng 2/2023, tỉnh đã giải ngân được 596,386 tỷ đồng, đạt 9,0% kế hoạch.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chỉ thị về đầu tư công năm 2023, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 đến ngày 30/6/2023 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2023, đến 15/12/2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023. Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp khi đến ngày 30/6/2023 và đến ngày 30/9/2023 phải giải ngân trên 70% kế hoạch vốn năm 2023, đến 31/12/2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, cả dự án chuyển tiếp và khởi công mới, nếu đến ngày 30/6/2023 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định, UBND tỉnh sẽ xem xét dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác.

Với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022 được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước 31/3/2023. Sau thời điểm trên, UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc kéo dài thủ tục hoàn ứng và thanh toán, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của tỉnh...


Phong Cầm