Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân đến ngày 15/3

03/01/2023 13:36 GMT+7
Bắt đầu từ hôm nay 3/1/2023, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc vào ngày 15/3/2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân để trình Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023.

Theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 3/1/2023 và sẽ kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân đến ngày 15/3 - Ảnh 1.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 3/1 - 15/3/2023 (Ảnh: TN)

Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

Hình thức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 3 cách: Góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức phù hợp khác.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/3/2023 (bằng văn bản và cập nhật vào trang website luatdatdai.monre.gov.vn), đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để theo dõi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023.


Thái Nguyễn