Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi gấp 17 lần trong quý III/2022, đạt 370 tỷ đồng

27/10/2022 13:25 GMT+7
Kết quả, HAG báo lãi quý III đạt 369,5 tỷ đồng, gấp 17 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 361 tỷ đồng, gấp 15 lần so với cùng kỳ.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 1.441 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu, thu từ trái cây đạt 577 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm trước; bán heo thu về 540 tỷ đồng, tăng gần 200%; thu bán sản phẩm, hàng hóa đạt 241 tỷ đồng, tăng 184% so cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn bán hàng kỳ này tăng mạnh, tăng 783 tỷ đồng lên 1.161 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 59% đạt 281 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 20 tỷ đồng lên gần 59 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ sản lượng bán trái cây và hàng hóa tăng nên chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài tăng tương ứng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 276 tỷ đồng so với cùng kỳ, nguyên nhân do công ty đã giảm hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu.

Doanh thu tài chính kỳ này giảm 11% còn 118 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng sụt giảm 76% do hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào Nhóm Công ty HNG trong quý III.

Kết quả, HAG báo lãi quý III đạt 369,5  tỷ đồng, gấp 17 lần so với cùng kỳ năm trước . Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 361 tỷ đồng, gấp 15 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần HAG đạt 3.471 tỷ đồng, tăng 154% và lợi nhuận sau thuế đạt 892 tỷ đồng, gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Năm 2022, HAG đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, LNST đạt 1.120 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý kinh doanh, công ty đã hoàn thành được 72% kế hoạch về doanh thu và gần 80% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai tăng 4,9% so với đầu năm lên 19.338,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.175,9 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 4.576,5 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.589 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 640,2 tỷ đồng lên 7.175,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 152% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 623,4 tỷ đồng lên 1.033,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 30,9%, tương ứng tăng thêm 1.081,4 tỷ đồng lên 4.576,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai đạt 14.404 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm, chiếm hơn 74% tổng tài sản.
An Vũ