Lãi kỷ lục, Công viên nước Đầm Sen (DSN) thông qua chi cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%

29/03/2023 13:51 GMT+7
Công viên nước Đầm Sen (DSN) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 210 tỷ đồng. Chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo đó, đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 với tổng doanh thu đạt 210 tỷ đồng; mục tiêu lợi nhuận không công bố. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc 6%/doanh thu thuần, tổng quỹ lương và thù lao HĐQT 25%/doanh thu thuần.  Tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT, BKS và CBNV năm 2023 tối đa 15% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội cũng thông qua mức chi cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%. Cổ tức năm 2023 chi tối thiểu 24%.

Cổ đông cũng thông qua quy chế ứng cử, đề cử và số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm: Trần Việt Anh, Nguyễn Quốc Oanh, Lê Khắc Lân (thành viên độc lập), Trần Oanh và Phương Xuân Thụy. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Huỳnh Ngọc Cánh, Nguyễn Thị Nguyên, Bùi Thị Kim Tuyền.

Năm 2022, DSN ghi nhận doanh thu thuần đạt 232 tỷ đồng - gấp 9 lần cùng kỳ, giá vốn chỉ tăng 3 lần lên hơn 80 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận gộp năm nay của DSN đã tăng mạnh lên 152 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ gần 1,6 tỷ đồng.

Cả năm 2022, DSN báo lãi gần 108 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2021. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong suốt lịch sử hoạt động của Công viên nước Đầm Sen.

Năm 2022, DSN đặt mục tiêu doanh thu đạt 100 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 37 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, công ty đã ghi nhận vượt lần lượt 132% và 191%.


An Vũ