Lộc Trời (LTG) bất ngờ điều chỉnh phương án chia cổ tức, chốt tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu

02/06/2023 11:26 GMT+7
Thay vì chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt đã được phê duyệt trước đó, ĐHĐCĐ Lộc Trời đã thống nhất điều chỉnh sang kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ LTG dự kiến sẽ tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG), Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng.

Năm 2022, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.691 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2021. Lợi nhuận thuần đạt 536 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 412 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3%. Tổng tài sản đạt 8.731 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021.

Lộc Trời cho biết, ngành lương thực có đóng góp lớn nhất cho tập đoàn. Doanh thu thuần ngành lương thực năm 2022 đạt 6.505 tỷ đồng, tăng 57,3% so với năm trước đó.

Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh từ chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 25% sang kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, LTG sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chi trả cổ tức tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng.

LTG cũng thông qua việc trích 20 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới.

Lộc Trời (LTG) chốt phương án chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25% - Ảnh 1.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2022 được thay đổi tại ĐHĐCĐ thường niên của LTG

Đại hội cũng thống nhất thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân. Mục đích để hỗ trợ cho nông dân trong trường hợp xảy ra thiên tai trên trên diện rộng với diện tích bị ảnh hưởng tối thiểu 500ha, liền kề trong phạm vi bán kính 2km ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nông dân (Sự kiện đặc biệt). Sự kiện đặc biệt phải được xác nhận bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh.

Ngoài mục đích sử dụng trên, Quỹ được sử dụng để bảo lãnh cho Công ty trong trường hợp công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Đối tượng chi: nông dân có ký hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất với Tập đoàn có tên trong danh sách nông dân thời điểm chi và không phát sinh trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất. Điều kiện, nông dân cần cam kết mua giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp từ Tập đoàn trong vụ sau và đảm bảo trả hết nợ gốc với Ngân hàng trong vòng 6 vụ.

Mức chi: Căn cứ từng trường hợp cụ thể được Hội Đồng quản lý quỹ đê xuất và Tổng giám đốc phê duyệt. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chi theo quy định không vượt 100 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, LTG ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 2.452 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn tăng 21,6% nên lợi nhuận gộp giảm 50,6% xuống còn 273 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 23,6% xuống 11%.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ lúa, gạo ghi nhận 1.675,3 tỷ đồng (tăng 41,6%), thu từ thuốc bảo vệ thực vật ghi nhận gần 620 tỷ đồng (giảm 37%); doanh thu từ hạt giống 112 tỷ đồng; bao bì 32 tỷ đồng...

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 256% lên 61,7 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh 110% lên 147 tỷ đồng; chi phí bán giảm 13% xuống 152 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng nhẹ lên 114 tỷ đồng; thu nhập khác giảm 82,6% còn 4 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2023, Lộc Trời báo lỗ trước thuế 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 244 tỷ đồng, và lỗ sau thuế hơn 81 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của LTG đạt 10.937 tỷ đồng, tăng 25,3% so với đầu năm, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn với 8.317 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 48% xuống 414,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt, tiền gửi ngân hàng có 409 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ xuống 124 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 76,4% so với đầu năm lên 4.076 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 30% lên 2.742 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 41% lên 7.870 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 7.774,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng tới 67% lên 6.253 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 12,6% xuống 86,8 tỷ đồng. Tổng vay nợ ghi nhận 6.322 tỷ đồng, chiếm 58% nguồn vốn.


O.L