Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2025 người dân thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm

21/10/2021 14:00 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng và trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ…

Ngày 21/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định số 2960 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2025 người dân thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định số 2960 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (Ảnh: Trương Hồng)

Mục tiêu của tỉnh Quảng Nam đưa ra quyết định này nhằm huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trong đó chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội.

Trong đó, Quảng Nam còn quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng và đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2025 người dân thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm - Ảnh 2.

Nhiều công trình trọng điểm được Quảng Nam đầu tư nhằm thông tuyến giao thông phát triển kinh tế, xã hội (Ảnh: Trương Hồng)

Để phát triển kinh tế của Quảng Nam cũng như nâng cao đời sống của người dân, tỉnh Quảng Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm); tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025, trong đó Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 - 36%; dịch vụ từ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp từ 17,5 - 17,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 9,5 - 9,3%.

Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2025 người dân thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm - Ảnh 3.

UBND tỉnh Quảng Nam phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Riêng đối với tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Bên cạnh đó, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 99%; đến năm 2025, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 71 - 72%; đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người.

Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2025 người dân thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm - Ảnh 4.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 người dân thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm (Ảnh: Trương Hồng)

Riêng tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%); thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng và đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ.

Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2025 người dân thu nhập khoảng 3.000 USD mỗi năm - Ảnh 5.

Bộ mặt nông thôn ở Quảng Nam ngày càng phát triển nhờ vào xây dựng Nông thôn mới (Ảnh: Trương Hồng)

Riêng về việc xây dựng NTM, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu); phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035.


Trương Hồng