TTC Sugar (SBT) dự kiến chia cổ tức niên độ 2021-2022 tỷ lệ 17%

25/10/2022 14:53 GMT+7
HĐQT TTC Sugar (SBT) vừa thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022

Theo đó, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ niên độ 2022 - 2023 (từ 1/7/2022 - 30/6/2022) vào ngày 28/10/2022.

Hội đồng quản trị của SBT đã thông qua phân phối lợi nhuận cho năm tài chính từ 1/7/2021 - 30/6/2022, với mức chia cổ tức tổng tỷ lệ 17%. Trong đó, cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% tiền mặt. Năm qua, SBT còn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối là 258,1 tỷ đồng.

TTC Sugar (SBT) thông qua chia cổ tức niên độ 2021-2022 tỷ lệ 17% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh của SBT

Niên độ 2022-2023, TTC Sugar dự trình mục tiêu doanh thu đạt 17.017 tỷ đồng (giảm 7%) và 850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (giảm 18,6% so với thực hiện niên độ 2021-2022).

Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 4-6% và chia cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi tỷ lệ 5,5% trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa công ty và DEG, nhưng không vượt quá 12%/năm.

Về chia cổ tức, niên độ mới công ty dự kiến tỷ lệ 4-6% bằng tiền, và cổ phiếu ưu đãi với mức cố địn là 5,5%/năm trong 1,5 đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữ Công ty và DEG, nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, trích thưởng 5% của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho HĐQT và Ban quản lý công ty.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Huang Lovia.

Theo BCTC hợp nhất sau soát xét niên độ 2021 - 2022, TTC Sugar ghi nhận doanh thu đạt 18.318 tỷ đồng, lãi trước thuế tăng 4,36%, tương ứng tăng 43,69 tỷ đồng lên 1.045,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 873,5 tỷ đồng, tăng 6,8% (55,6tỷ đồng) so với báo cáo hợp nhất công ty lập.

Nguyên nhân do công ty đã điều chỉnh giảm một số khoản mục chi phí quản lý phát sinh và thay đổi khoản thuế phải nộp từ việc rà soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc.

Niên độ 2021-2022, TTC Sugar đặt mục tiêu tổng doanh thu 16.905 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã vượt mục tiêu doanh thu 108,36%, và vượt tiêu lợi nhuận trước thuế 139,41%.


An Vũ