VEA: Kiểm toán đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ với báo cáo tài chính 2020

16/04/2021 09:55 GMT+7
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UPCoM: VEA) công bố báo cáo kiểm toán năm 2020. Trong đó, đáng chú ý là việc Kiểm toán ngoại trừ đối với nhiều vấn đề trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Các khoản thu phần lớn phát sinh từ nhiều năm trước 

Thứ nhất, tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất 2020, VEA chưa đánh giá khả năng thu hồi đối với khoản phải thu ngắn hạn khác về các khoản hỗ trợ vốn cho các đơn vị thành viên; bao gồm giá trị vốn và lãi phát sinh tương ứng là  92 tỷ đồng và 34 tỷ đồng.

"Với các bằng chứng kiểm toán đã thu được không đảm bảo tính đầy đủ và thích hợp; theo đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi hay điều chỉnh các khoản mục có liên quan trên báo cáo tài chính riêng hay không", Kiểm toán nêu ý kiến.

Giải trình ý kiến của kiểm toán, Phía VEA cho biết, các khoản thu hỗ trợ vốn này phần lớn phát sinh từ nhiều năm trước đây. Trong đó, Công ty Cổ phần Matexim Hải Phòng nợ gốc 84 tỷ đồng, nợ lãi 33 tỷ đồng, hiện công ty vẫn đang hoạt động và có khó khăn về các khoản đầu tư dài hạn nên chưa trả nợ VEA.

Số nợ các công ty còn lại bao gồm nợ gốc 8 tỷ đồng, nợ lãi hơn 1 tỷ đồng, các khoản nợ này vẫn đang được doanh nghiệp trả nợ dần.

"VEA đang rà soát, tập hợp hồ sơ pháp lý để có cơ sở tiến hành trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu nêu trên", giải trình của VEA cho hay.

VEA:  - Ảnh 1.

Kiểm toán ngoại trừ đối với nhiều vấn đề trong Báo cáo tài chính của VEA

Thứ 2, ý kiến kiểm toán cho rằng, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nói trên, dự phòng giảm giá tồn kho của Tổng công ty bao gồm 720 triệu đồng trích lập giảm giá cho giá trị hàng tồn kho tồn đọng, chậm luân chuyển là 113 tỷ đồng.

Với bằng chứng kiểm toán đã thu thập được không đảm bảo tính đầy đủ và thích hợp. theo đó, kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết điều chỉnh dự phòng giảm giá hàng tồn kho và các khoản có liên quan trên báo cáo hợp nhất hay không.

Về ý kiến hàng tồn kho phía kiểm toán đã nêu, VEA cho rằng, đố với một số hàng tồn kho ứ đọng từ nhiều năm trước, và chậm luân chuyển tại thời điểm lập báo cáo, VEA chưa hoàn thành việc khảo sát trên trị trường các sản phẩm cùng loại để có cơ sở đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn đọng.

Khách hàng vẫn đang thực hiện thanh toán các khoản nợ quá hạn

Thứ 3, VEA ghi nhận tăng nguyên giá, trích khấu hao tài sản cố định dưới dạng hệ thống, dây chuyền. Đồng thời, kiểm kê không đối chiếu được số liệu chi tiết của sổ kế toán với số liệu thực tế kiểm kê.

Do quá trình chuyển giao tài sản của nhà máy ô tô VEA Thanh Hoá không xác định chi tiết nguyên giá tài sản tương ứng. Tổng giá trị tài sản cố định nhận bàn giao vào năm 2010 là 653 tỷ đồng, giá trị còn lại tại ngày 31/12/2020 khoảng 232 tỷ đồng.

"Đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá và phân loại tài sản chi tiết", Kiểm toán cho hay.

Liên quan đến vấn đề, VEA giải trình, toàn bộ nhà xưởng và dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất ô tô là một hệ thống thiết bị tổng thể. VEA đã tiến hành lắp đặt, ghi nhận nguyên giá tài sản theo tổng giá trị hóa đơn chứng từ đầy đủ và thực hiện trích khấu hao đường thẳng toàn bộ từ khi đưa vào sử dụng.

Hiện nay, Nhà máy ô tô VEA đang thực hiện tái cơ cấu toàn diện, tiếp tục rà soát, phân tách chi tiết tài sản để phục vụ công tác quản trị cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ 4, Báo cáo kiểm toán của công ty con là CTCP Vật tư Thiết bị Toàn bộ (Maxtexim) có ý kiến ngoại trừ, do kiểm toán bị giới hạn vấn đề về nhà máy sắt xốp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nhưng các chi phí vẫn đang được ghi nhận tại Chi phí trả trước dài hạn gần 243 tỷ đồng.

Tuy nhiên, VEA chưa đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này khi hợp nhất báo cáo tài chính. Tương tự với Công ty TNHH MTV Trần Hưng Đạo số tiền gần 33 tỷ đồng công nợ phải thu khách hàng, chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ đã quá hạn thanh toán 43 tỷ đồng...

VEA:  - Ảnh 2.

Năm 2020, VEA ghi nhận doanh thu là 3.667 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.594 tỷ đồng

Phía VEA cho biết, chi phí trả trước tại Maxtexim là chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và một số chi phí khác của nhà máy Sắt xốp phát sinh từ các năm trước. Hiện nay, nhà máy đang gặp khó khăn phải dừng sản xuất nên các chi phí nêu trên chưa thể phân bổ vào chi phí trong kỳ. Maxtexim đang xem xét cơ cấu lại sản phẩm đầu ra, riêng đối với khai thác mỏ đã tiến hàng khai thác thở lại.

Tương tự, đối với Công ty TNHH MTV Trần Hưng Đạo (CK.THĐ) đã thực hiện đối chiếu nợ phải thu đến tất cả khách hàng, tuy nhiên một số khách hàng chưa phản hồi. Đối với các khoản nợ quá hạn, khách hàng vẫn đang thực hiện thanh toán nên CK.THĐ chưa thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

Cuối cùng là kiểm toán nhấn mạnh nhiều vấn đề như dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung tồn đọng đang được cơ quan có thẩm quyền đang làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc phê duyệt dự án; giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang có thể thay đổi phụ thuộc vào phán quyết của cơ quan có thẩm quyền trong tương lai...

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, VEA ghi nhận doanh thu là 3.667 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.594 tỷ đồng, lần lượt gảm 18,3% và 23,6% so với thực hiện trong năm 2019.


Quang Dân