Lộc Trời (LTG) dự trình mục tiêu lãi 400 tỷ đồng, chi cổ tức năm 2022 tỷ lệ 25%

24/03/2023 18:20 GMT+7
Năm 2023, Lộc Trời (LTG) dự trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông về chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 25% và năm 2023 tỷ lệ 30%.

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 14/042023 tại An Giang.

Theo tài liệu, Lộc Trời dự trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông về chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 25% và năm 2023 tỷ lệ 30%.

LTG dự định sẽ trích 20 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới.

Tập đoàn cũng công bố tờ trình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân. Mục đích để hỗ trợ cho nông dân trong trường hợp xảy ra thiên tai trên trên diện rộng với diện tích bị ảnh hưởng tối thiểu 500ha, liền kề trong phạm vi bán kính 2km ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nông dân (Sự kiện đặc biệt). Sự kiện đặc biệt phải được xác nhận bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh.

Ngoài mục đích sử dụng trên, Quỹ được sử dụng để bảo lãnh cho Công ty trong trường hợp công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Đối tượng chi: nông dân có ký hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất với Tập đoàn có tên trong danh sách nông dân thời điểm chi và không phát sinh trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng liên kết sản xuất. Điều kiện, nông dân cần cam kết mua giống, vật tư nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp từ Tập đoàn trong vụ sau và đảm bảo trả hết nợ gốc với Ngân hàng trong vòng 6 vụ.

Mức chi: Căn cứ từng trường hợp cụ thể được Hội Đồng quản lý quỹ đê xuất và Tổng giám đốc phê duyệt. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chi theo quy định không vượt 100 tỷ đồng.

Năm 2022, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.691 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2021. Lợi nhuận thuần đạt 536 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 412 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3%. Tổng tài sản đạt 8.731 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021.

Lộc Trời cho biết, ngành lương thực có đóng góp lớn nhất cho tập đoàn. Doanh thu thuần ngành lương thực năm 2022 đạt 6.505 tỷ đồng, tăng 57,3% so với năm trước đó.


An Vũ