Hụt tiền đền bù từ khu công nghiệp VSIP III, PHR báo lãi giảm 63%

21/01/2024 09:44 GMT+7
Quý IV năm nay, Cao su Phước Hoà (PHR) chỉ ghi nhận 83,6 tỷ đồng từ khoản đền bù, hỗ trợ thiệt hại từ dự án khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III). Điều này làm giảm lợi nhuận ròng của công ty so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 461 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm 14% xuống gần 373 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 88 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 38%.

Trong quý này, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty giảm 51% xuống 44 tỷ đồng. Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27% và 29% tương ứng, chi phí tài chính tăng hơn 15% so với quý IV/2022.

Kết quả, Cao su Phước Hòa ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 158 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý IV/2022, doanh nghiệp có thêm 408,8 tỷ đồng từ khoản tiền đền bù dự án khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III). Trong khi đó, quý IV năm nay, doanh nghiệp chỉ ghi nhận 83,6 tỷ đồng từ khoản đền bù, hỗ trợ thiệt hại từ dự án này. Điều này làm giảm lợi nhuận ròng của công ty so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2023, doanh nghiệp thu về 1.353 tỷ đồng doanh thu bán hàng, giảm 20,9%. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm của công ty đạt 1.126 tỷ đồng, chiếm 83% tổng doanh thu, giảm 22,6%. Lợi nhuận gộp giảm 17,7%, đạt 330,3 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm, lợi nhuận sau thuế của PHR còn đạt 663,7 tỷ đồng, giảm 28,6%.

Tính đến ngày 31/12/2023, tài sản của PHR ở mức 6.160,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so đầu năm 2023. Trong đó, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp giảm từ 72,6 tỷ đồng xuống còn 68,7 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn khác ghi nhận giảm 38%, còn 68,1 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2023 ở mức 324,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với ngày đầu năm 2023.

Nợ phải trả của Cao su Phước Hòa tại ngày cuối năm 2023 ở mức 2.344 tỷ đồng, giảm 18,9% so với mức 2.894 tỷ đồng ngày đầu năm 2023. Trong đó, khoản trả người ngắn hạn giảm từ 77 tỷ đồng còn 47,7 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng giảm từ 113,8 tỷ đồng xuống còn 35,3 tỷ đồng.

Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn của PHR tăng từ 118 tỷ đồng (ngày đầu năm 2023) lên 276 tỷ đồng (ngày 31/12/2023). Vay và thuê nợ tài chính dài hạn lại giảm từ 145,6 tỷ đồng còn 41,7 tỷ đồng.

Thu nhập cả năm 2023 của Ban lãnh đạo công ty cũng giảm mạnh: Chủ tịch HĐQT nhận lương 98 triệu đồng, trong khi năm 2022 con số này là 359,4 triệu đồng; Tổng Giám đốc nhận lương 489 triệu đồng trong khi năm 2022 là 508,6 triệu đồng...

AV
Cùng chuyên mục