Khó khăn chồng chất, Mai Linh lỗ luỹ kế 1.482 tỷ đồng

25/05/2022 07:35 GMT+7
Năm 2021, Tập đoàn Mai Linh tiếp tục báo lỗ hơn 271,5 tỷ đồng đưa tổng lỗ lũy kế tính hãng taxi truyền thống này lên đến gần 1.482 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (MLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 với doanh thu đạt 1.064 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2020. Giá vốn bán hàng giảm 24%, về 974,4 tỷ đồng đã kéo biên lãi gộp giảm tới 70% còn 89,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 19% xuống 32,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 29% về 80,3 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,5% xuống 292,5 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng 17% lên 103 tỷ đồng.

Mai Linh kinh doanh ngày càng bết bát, lỗ luỹ kế 1.482 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính của Mai Linh.

Kết thúc năm 2020, Mai Linh báo lỗ 271,5 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế tính hãng taxi truyền thống này lên đến 1.481,5 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Mai Linh hơn 4.199 tỷ đồng, giảm 6,3%% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.545 tỷ đồng, tăng 7% chủ yếu thay đổi do khoản phải thu khác và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 4.197 tỷ đồng, giảm gần 3%. Trong đó, nợ ngắn hạn 2.836 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn với 1.035 tỷ đồng; nợ dài hạn còn 1.361 tỷ đồng, bao gồm khoản mục vay nợ và thuê tài chính dài hạn hơn 445 tỷ đồng.


O.Lý