Sơn Hà Sài Gòn (SHA): Chốt ngày chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

05/10/2022 11:04 GMT+7
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (HoSE: SHA) vừa công bố ra nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng cũng như ngày thực hiện thanh toán cho việc chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

Ngày 04/10/2022, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (HoSE: SHA) mới phát ra thông báo về việc bắt đầu triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 5%, tương đương nhận 500 đồng/ cổ phiếu. 

SHA thông báo rằng ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 24/10, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10. Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cổ tức vào ngày 10/11/2022. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tới 31/12/2021 của Công ty.

SHA đã hoàn thành gần 54% kế hoạch doanh thu sau 6 tháng đầu năm 

Trong ĐHĐCĐ năm 2022, SHA thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm với các chỉ tiêu bao gồm: Doanh thu dự kiến đạt 900 tỷ đồng (giảm 3% so với thực hiện năm trước), lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 25 tỷ đồng (tăng 40%) và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 5%.

Sơn Hà Sài Gòn (SHA): Chốt ngày chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Sơn Hà Sài Gòn

 Tại BCTC Hợp nhất Quý II/2022 đã công bố, SHA ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 576 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,5 tỷ đồng. Như vậy, Sơn Hà Sài Gòn đã hoàn thành được gần 54% kế hoạch doanh thu cả năm nhưng mới chỉ hoàn thành được 37% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/06/2022, tổng tài sản của SHA đạt 1.040 tỷ đồng (tăng 10% so với hồi đầu năm), trong đó chiếm phần lớn là: Các khoản phải thu ngắn hạn (337,6 tỷ); Hàng tồn kho (405 tỷ) và các khoản mục khác chiếm tỷ lệ phần trăm còn lại.

Tại phiên đang giao dịch ngày 04/10, cổ phiếu VFG giảm 20 đồng (tương ứng giảm 0,38%) so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở giá 5.190 đồng/ cổ phiếu


Phương Thảo