TTC Sugar báo lãi 195 tỷ nhờ doanh thu lõi tăng mạnh, hàng loạt chi phí được tiết giảm

31/10/2021 10:49 GMT+7
Doanh thu quý I niên độ 2021 - 2022 của TTC Sugar (SBT) tăng gần 18%, đạt 4.312 tỷ đồng, lợi nhuận tăng tới 87,5% đạt 195 tỷ đồng, đặc biệt hoạt động lõi ghi nhận sự tăng trưởng mạnh.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa công bố báo cáo tài chính quý I niên độ 2021 - 2022. Cụ thể doanh thu thuần đạt 4.312 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là doanh thu bán đường với giá trị hơn 4.123 tỷ đồng.

Trong quý này, giá vốn bán hàng và dịch vụ tăng 19,5% lên 3.814 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 497 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng tới 377,5% lên hơn 346 tỷ đồng, lãi trong công ty lên kết đạt hơn 8 tỷ, thu nhập khác đạt hơn 15,5 tỷ, lợi nhuận khác đạt hơn 5 tỷ. Ngoài ra các chi phí tài chính cũng giảm hơn 43%, chi phí bán hàng giảm 35,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 97,3%.

Các yếu tố này giúp công ty có lãi 195 tỷ đồng, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2020.

TTC Sugar báo lãi tăng 87,5% nhờ doanh thu lõi tăng mạnh, hàng loạt chi phí được tiết giảm - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính của TTC Sugar.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của TTC Sugar đạt 21.491 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,4%, trong đó chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn tăng 10,3% đạt 13.853 tỷ đồng, đáng chú ý là từ đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 33,3%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,7%.

Tổng nợ của TTC Sugar hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 8,3%, trong đó nợ ngắn hạn tăng 9,4% từ lên 9.644 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 8,1% còn 3.361 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ niên độ 2021 – 2022, HĐQT SBT đã trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế Công ty đặt ra cho niên độ này ở mức 750 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch đưa ra cho niên độ trước. Công ty cũng trình cổ đông thông qua chia cổ tức niên độ 2021-2022 ở mức cao hơn niên độ trước, với tỷ lệ 8-10%.

Đồng thời, chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức cổ tức cố định là 5,5% trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa công ty và Quỹ đầu tư DEG nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Tính đến hết niên độ tài chính 2020-2021, SBT còn nguồn lợi nhuận chưa phân phối là hơn 1.042 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2020-2021 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi và ước tính cổ tức 2019-2020) là hơn 580 tỷ đồng; Một phần thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/6/2021 tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán là 462 tỷ đồng.

ĐHCĐ niên độ 2021-2022 của SBT đã thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 546,8 tỷ đồng. Theo đó, ngoài trích các Quỹ, Công ty sẽ chia cổ tức niên độ 2020-2021 tỷ lệ 7% tiền mặt hoặc/và cổ phiếu.


Ong Lý