Quảng Ngãi: Chỉ đạo báo cáo khẩn nguồn thu tiền sử dụng đất, kết quả giải ngân đến tháng 7/2022

10/08/2022 11:40 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho cấp, ngành trực thuộc khẩn trương báo cáo nguồn thu tiền sử dụng đất, kết quả giải ngân đến tháng 7/2022. Đây là một trong những cơ sở để tỉnh chủ động trong điều hành tài chính - ngân sách, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra trước đó.

Sáng 10/8, theo thông tin PV Etime thu thập, người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi đã chỉ đạo khẩn cho cấp ngành liên quan trực thuộc, về việc báo cáo nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 và kết quả giải ngân 7 tháng đầu năm 2022.

Quảng Ngãi: Chỉ đạo báo cáo khẩn nguồn thu tiền sử dụng đất, kết quả giải ngân đến tháng 7/2022  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Thảo Nguyên.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả giải ngân 7 tháng đầu năm 2022 đối với từng dự án (nêu rõ nguyên nhân giải ngân chậm).

Xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể, giải pháp thúc đẩy giải ngân (vốn đầu tư công) cho từng dự án đến thời điểm ngày 30/9/2022 và những tháng cuối năm 2022, đảm bảo đến ngày 31/12/2022, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Riêng trong tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh lưu ý các cấp, ngành và đơn vị, tập trung giải ngân ngay các nguồn vốn đã được giao, nhất là nguồn vốn ngân sáchT.Ư; rà soát khả năng giải ngân đối với các dự án được bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2022, báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở KHĐT, Sở Tài chính) trước ngày 11/8/2022.

Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với SởTNMT, Cục Thuế tỉnh và chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá chuẩn xác số thu tiền sử dụng đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 11/8/2022.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở KHĐT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo kết quả giải ngân 7 tháng đầu năm 2022 đối với từng dự án (nếu rõ nguyên nhân giải ngân chậm); giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm ngày 30/9/2022 và những tháng cuối năm 2022, nhất là nguồn vốn ngân sách T.Ư, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 12/8/2022.

Quảng Ngãi: Chỉ đạo báo cáo khẩn nguồn thu tiền sử dụng đất, kết quả giải ngân đến tháng 7/2022  - Ảnh 3.

Một trong những dự án đầu tư công ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thảo Nguyên.

Tham mưu UBND tỉnh trinh cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án được bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022; hoàn thành và trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 15/8/2022.

Được biết năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 3.318 tỷ đồng.

Trong đó nhiều nhất là thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý 2.525 tỷ đồng, dự án bất động sản đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 575 tỷ đồng và từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý 217 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Chỉ đạo báo cáo khẩn nguồn thu tiền sử dụng đất, kết quả giải ngân đến tháng 7/2022  - Ảnh 5.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 3.318 tỷ đồng. Ảnh: Thảo Nguyên.

Nhìn nhận về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, kế hoạch thu tiền sử dụng đất đưa ra (nêu trên) là khá cao, vì vậy các sở ngành và địa phương cần phải có quyết tâm ngay từ đầu với tinh thần trách nhiệm cao, mới đảm bảo cân đối thu chi năm 2022 đã đề ra.

Thảo Nguyên