Gỗ Đức Thành (GDT) báo lãi quý 4 giảm 20% xuống 14,3 tỷ đồng

29/01/2023 08:21 GMT+7
Năm 2022, Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 118 tỷ đồng. Cả năm, công ty mới hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận.

Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2022. Trong quý 4, công ty ghi nhận doanh thu thuần 97,2 tỷ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính đạt 3,3 tỷ đồng, giảm 21%; trong khi chi phí tăng 5 lần lên 4,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 29% và chi phí quản lý nhích nhẹ lên gần 5 tỷ đồng.

Kết quả, Gỗ Đức Thành báo lãi 14,3 tỷ đồng trong quý 4, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ Đức Thành (GDT) báo lãi quý 4 giảm 20% xuống 14,3 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC của Gỗ Đức Thành

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của GDT đạt 399 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Năm 2022, GDT đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 118 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của GDT đạt 406 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 160% lên 22,1 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 73,6% xuống 24 tỷ đồng; ác khoản phải thu ngắn hạn tăng 4,4 lần, đạt 115 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 3%, đạt 97 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 112 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay giảm mạnh, giảm 50%, còn 30 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu vào ngày cuối năm 2022 đạt 294 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 94 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, GDT tăng 0,64% lên 31.500 đồng/cp.


A.Vũ