Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi cả năm 2023 vượt 1.000 tỷ đồng

25/01/2024 18:09 GMT+7
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) vừa công bố tình hình kinh doanh quý IV/2023 và luỹ kế cả năm 2023.

Trong quý IV/2023, doanh thu thuần hợp nhất của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) tăng trưởng 3% so với cùng kỳ lên 1.454 tỷ đồng. Nhờ giảm mạnh giá vốn bán hàng nên lợi nhuận gộp đạt 591 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính tăng 61% lên 29,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 10% lên 42,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng tới 91% lên 224 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 41% lên gần 37 tỷ đồng.

Kết quả, quý IV/2023, BMP báo lãi sau thuế đạt 257 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. 

Cả năm 2023, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 5.157 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2022, lợi nhuận đạt 1.041 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước đó. Với kết quả này, công ty vượt 60% mục tiêu lợi nhuận và thực hiện được 81% kế hoạch doanh thu năm.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của BMP đạt trên 3.255 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền, tiền gửi với có hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 51%.

Các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp này giảm từ 279 tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống 174 tỷ đồng vào cuối năm; hàng tồn kho giảm từ 577 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 364 tỷ đồng vào cuối năm.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 2.690 tỷ, với 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 667 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

O.L
Cùng chuyên mục