Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH): Năm 2022 thủy văn thuận lợi, đặt kế hoạch lãi ròng tăng 36%

26/04/2022 14:31 GMT+7
Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH): Năm 2022 thủy văn thuận lợi, đặt kế hoạch lãi ròng tăng 36%
Ông Võ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT VSH báo cáo trước Đại hội
Năm 2022, theo Vĩnh Sơn - Sông Hinh tình hình thủy văn đang trong chu kỳ thuận lợi, hoạt động sản xuất của các nhà máy ổn định và tin cậy.

Ngày 21/4/2022, tại Tỉnh KonTum, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Theo đó, các nội dung trình tại đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%.

Năm 2021 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng điện sản xuất 1.791,64 triệu kWh đạt 121,47 % kế hoạch, doanh thu 1.622 tỷ đồng đạt 126,39% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 387 tỷ đồng đạt 337,18% kế hoạch, chia cổ tức cho cổ đông 10% bằng tiền mặt.

Trong năm 2021 (Tháng 4/2021), Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum, một thành viên của VSH, đã chính thức vận hành phát điện, qua đó giúp cải thiện tình hình tài chính của VSH, với doanh thu 9 tháng hoạt động 1.035 tỷ đồng.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) trình mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng nhẹ 25% - Ảnh 1.

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021.

Năm 2022, theo Vĩnh Sơn - Sông Hinh tình hình thủy văn đang trong chu kỳ thuận lợi, hoạt động sản xuất của các nhà máy ổn định và tin cậy, do đó Vĩnh Sơn - Sông Hinh đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất 1.857,23 triệu kWh, doanh thu 2.030 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 525 tỷ đồng, tăng trưởng gẩn 36% so với thực hiện 2021. Cổ tức kế hoạch 10%.


Đặng Minh Phong