Lâm Đồg

  • Nông nghiệp thông minh 4.0: Kinh nghiệm từ Lâm Đồng

    Nông nghiệp thông minh 4.0: Kinh nghiệm từ Lâm Đồng

    Sự phát triển của nông nghiệp thông minh là đòi hỏi tất yếu đối với nông nghiệp thế giới cũng như ở Việt Nam do biến đổi khí hậu, nhu cầu lương thực, thực phẩm vẫn tăng lên cả về lượng, về chất và do tác động mạnh mẽ từ Cách mạng công nghiệp 4.0.