nông thôn đổi mới

  • Agribank Quảng Trị và hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “tam nông”

    Agribank Quảng Trị và hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “tam nông”

    Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank, chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị (Agribank Quảng Trị) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng.