Ốc ruốc “lộc biển” mang thu nhập nhiều triệu đồng/ngày cho ngư dân bãi ngang Đức Minh