chứng quyền đảm bảo

  • Vừa ra mắt, sản phẩm chứng quyền đồng loạt “cháy hàng”

    Vừa ra mắt, sản phẩm chứng quyền đồng loạt “cháy hàng”

    Chính thức được giới thiệu từ năm 2017, đến nay Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã cấp phép chào bán Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) cho công ty chứng khoán đầu tiên thực hiện. Cập nhật tới hiện tại, có 7 công ty chứng khoán được cấp phép chào bán 9 mã chứng quyền, bao gồm SSI, BSC, HSC, MBS, KIS, VND và VPS.