công ty đắc lộc

  • Nuôi tôm hùm trên bờ thành công tại Phú Yên

    Nuôi tôm hùm trên bờ thành công tại Phú Yên

    Dự án nuôi tôm hùm thương phẩm trong bể trên bờ đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, mang lại giá trị kinh tế cao, cần triển khai nhân rộng cho người nuôi tôm hùm.