đất không giấy tờ

  • Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

    Phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

    Chi phí cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ gồm tiền sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, phí thẩm định hồ sơ (nếu có). Khác với đất có giấy tờ thì nhiều trường hợp đất không có giấy tờ phải nộp tiền sử dụng đất.