đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng

  • Công tác quy hoạch là nền tảng để định hướng phát triển đô thị

    Công tác quy hoạch là nền tảng để định hướng phát triển đô thị

    Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị. Công tác phát triển đô thị là một động lực phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.