Mô hình đại học khởi nghiệp

  • Học tập mô hình đại học khởi nghiệp thế giới

    Học tập mô hình đại học khởi nghiệp thế giới

    Với vai trò cung cấp nguồn nhân lực có hàm lượng tri thức cao, các trường đại học, cao đẳng là thành phần then chốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trên thế giới, nhiều mô hình đại học khởi nghiệp đã trở thành điểm sáng, phù hợp để Việt Nam tham khảo và học tập.