nhà nước thu hồi đất

  • Trường hợp nào sẽ bị Nhà nước thu hồi đất?

    Trường hợp nào sẽ bị Nhà nước thu hồi đất?

    Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất (thu hồi quyền sử dụng đất) vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc do vi phạm pháp luật về đất đai…