nhận tặng cho đất đai

  • 4 trường hợp cấm mua, nhận tặng cho đất đai

    4 trường hợp cấm mua, nhận tặng cho đất đai

    Người sử dụng đất được quyền bán đất khi có đủ điều kiện. Tuy nhiên, có trường hợp người mua sẽ không được mua dù bên bán có đủ điều kiện. Dưới đây là 4 trường hợp cấm mua, nhận tặng cho đất đai