quy hoạch cảng cạn

  • Quy hoạch cảng cạn, Chính phủ yêu cầu những gì?

    Quy hoạch cảng cạn, Chính phủ yêu cầu những gì?

    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.