Quy hoạch phải dành quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở xã hội