vi phạm của ông Tất Thành Cang

  • Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng

    Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng

    Vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.