xây dựng vùng nguyên liệu mắc ca

  • Mắc ca không phải cây siêu lợi nhuận

    Mắc ca không phải cây siêu lợi nhuận

    Lợi dụng việc cây mắc ca mang lại giá trị cao, cùng với việc sản phẩm mắc ca chưa phổ biến trên thị trường nên có một số đơn vị gọi vốn xây dựng vùng nguyên liệu mắc ca. Ðại diện Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã đưa ra cảnh báo để người dân trồng mắc ca trực thuộc hiệp hội cẩn trọng.