bẫy tín dụng

  • Bẫy tín dụng rình người khó

    Bẫy tín dụng rình người khó

    Các giải pháp hỗ trợ người khó khăn cần được quan tâm thực hiện tích cực, thiết thực hơn, nhằm giúp họ tránh xa các hình thức cho vay cắt cổ